İş

Enerji alanındaki yasa tasarısı komisyonda kabul edildi

Teklife göre, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kurulu (UMREK) kanununa göre raporlama zorunluluğu yalnızca “IV. Grup” maden işletme ruhsatları için devam edecek. Böylece diğer madencilik kümeleri için bu zorunluluk ve mevcut ihmal yaptırımı kaldırılıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, bulduğu madenleri, UMREK Koduna göre rapor hazırlama kuralı aranmaksızın, MTA tarafından hazırlanan raporlarla, arama ruhsatı alarak bulma hakkını kazanacak.

Yenilenebilir enerji, içme suyunun temin edildiği rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahiller hariç olmak üzere, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynağı alanı olarak ilan edilen deniz, baraj gölleri, yapay göller ve adi göllerde imar planı olmaksızın kullanılabilmektedir. Kıyı Kanunu kapsamındaki kıyı şeritleri. üretim tesisleri kurulabilir.

İçme suyu temini yapılan rezervuarlar ve sulak alanlar ile kanun kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere baraj gölleri, yapay göller ve doğal göller, ortak lisans veya hidrolik kaynaklara dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca imar planı yapılmadan. Güç kaynağına dayalı çok kaynaklı üretim tesisi kurmak mümkün olacak.

Ayrıca söz konusu alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Devlet Genel Müdürlüğü tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilecek. Genel Müdürlüğün izni ile Su İşleri veya sulama birlikleri.

Doğal gazın sıvılaştırılması

Doğal Gaz Piyasası Kanununa “doğal gazın sıvılaştırılması” tanımının eklenmesiyle hem yurt içinde üretilen doğal gazın hem de yurt içinde farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılabilmesi ve LNG olarak pazarlanabilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefi çerçevesinde dünya piyasalarına açılmak.

Yüzer LNG tesislerinin işletimi ve yer değişikliği kapsamında sağlanacak istisnalar, Enerji Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından bu yönetmelik uyarınca yayımlanan usul ve esaslara göre belirlenecek. ve Doğal Kaynaklar.

Mevcut depolama tesisleri, mevcut tesislerdeki kapasite artışları veya yeni yapılacak tesisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Kurul kararıyla sisteme erişime ilişkin yönetmelik kararlarından muaf tutulabilir. kullanım oranlarını veya rekabet koşullarını dikkate alın. Depolama şirketleri, verecekleri hizmetlerin birim fiyatlarını ve tesis kapasitelerini yayınlamak zorunda kalacak.

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi veya yurt içinde satılması amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin Kuruldan lisans alması gerekecek.

Doğal gaz sıvılaştırma lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin teknik ve ekonomik güce sahip olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymaları zorunlu olacak. Sıvılaştırma tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetler depolama faaliyeti sayılmayacaktır. Sıvılaştırma tesisi işletmecileri, faaliyet gösterdikleri tesislerin ilgili standartlara ve teknik kriterlere uygun olarak inşa edilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olacak. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlerin usul ve esasları Bakanlığın görüşü alınarak Komite tarafından belirlenir.

YEKA yarışmaları

Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle Yenilenebilir Güç Kaynak Alanı (YEKA) yarışlarının stil ve esasları, ilgili yarış şartnamelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda ortaya çıkan fiyat veya maliyet, yarış şartnamesinde belirlenen süre içerisinde RES Destek Mekanizması kapsamında değerlendirilecektir.

10 yıllık süresini dolduran lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler, talep etmeleri halinde lisans ücretini ve lisans süresi içerisinde elektrik piyasasında saatlik piyasa takas bedelini, yeni tarifeden fazla olması halinde ise ödeyebilmektedir. Tesis türüne göre uygulanan RES Destek Sistemi fiyatı, aradaki fiyat farkı RES Destek Sistemine katkı bedeli olarak ödenecektir. Lisanslı üretim faaliyetlerinde bulunabilecektir.

Bu kapsamdaki başvurularda uygulanacak lisans ücreti, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetlerine geçişe ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından ayrıca belirlenecek.

Lisanssız üretime devam edecek üretim tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi fazlası için uygulanacak fiyat, elektrik piyasasında piyasa takas fiyatını geçmeyecek şekilde, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Enerji verimliliği projelerine destek

Enerji Verimliliği Kanunu’na “başvuru sahibi”, “spesifik enerji tüketimi” ve “karbon yoğunluğu” tanımları eklendi.

Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, güç veya karbon yoğunluğunun veya spesifik güç tüketiminin azaltılmasına yönelik yöntem ve esaslar belirlenir. Buna göre, enerji verimliliğinin artırılması amacıyla hazırlanan projelere, 15 milyon lirayı aşmamak kaydıyla maliyetinin en fazla yüzde 30’u oranında Bakanlıkça destek verilecek. Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde verilecek. Takviye bedeli, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıl için açıklanan yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Enerji veya karbon yoğunluğunu veya spesifik güç tüketimini Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde azaltan başvuru sahiplerine, ödenek dikkate alınarak kriterlerde belirlenen yıla ait elektrik tüketiminin yüzde 30’una kadar destek ödemesi ödenecek. İmkanlar dahilinde ve 10 milyon lirayı geçmeyecek şekilde. Esas ücret, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıl için açıklanan yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Enerji verimliliği projelerinin ve başvuru sahiplerinin, elektrik veya karbon yoğunluğunu veya spesifik güç tüketimini azaltan projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir. Bakanlığın, enerji verimliliği güçlendirmelerine ilişkin iş ve süreçlerde mevzuatla belirlenen kararlara aykırı davranması, içeriği itibarıyla geçersiz veya yanıltıcı belgeler hazırlaması veya kullanması, yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi veya herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, esas alınan esaslar ödenir. başvuru veya proje sahiplerine ödeme tarihi itibarıyla belirlenecektir. Oranı üzerinden hesaplanıp faiziyle birlikte bir ay içerisinde ödenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, öncelikle enerji verimliliğinin artırılmasına, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme projelerine destek verecek. Bu projelerin yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlığın görüşü alınacaktır.

Geçici elektrik gücü talepleri

Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle, olağanüstü hal kararı verilen veya genel hayatı etkileyen afet bölgesi olarak değerlendirilen yerlerde, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aralıklı periyodik elektrik enerjisi talepleri karşılanabilecek. Kesintisiz elektrik hizmeti sağlanmasına karar verildi.

Elektrik dağıtım tesislerinin irtifak alanı veya iletim sınırları, minimum yaklaşma mesafesi, iletkenin salınım mesafesi ve direkler arası mesafe dikkate alınarak ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir. Bu sayede fahiş kamulaştırma maliyetlerinin oluşmasının önlenmesi ve kamu kaynaklarından tasarruf edilerek yatırımların artırılması amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları sonucunda imzalanan sözleşmeler gereği hak kazananlar hariç olmak üzere, mevcut üretim lisanslarını, ön lisanslarını, lisans başvurularını sona erdirmek veya mevcut üretim lisanslarını, ön lisanslarını ve ön lisanslarını değiştirmek isteyen tüzel kişiler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan lisans başvuruları veya yetkisi azaltılarak değişiklik yapılması için başvuruda bulunanlar 2 ay içinde Kuruma başvurabilecek olup, başvuruları sonlandırılacak veya değiştirilecektir. Kuruma verdikleri teminatların bir kısmı veya tamamı iade edilecektir.

Söz konusu yarışmalar sonucunda imzaladıkları sözleşmeleri iptal etmek isteyen tüzel kişilerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlığa başvurmaları halinde tüm hak ve yükümlülükleri sona erecek, başvuruları sona erecek ve verdikleri teminatlar sona erecektir. Bakanlığa ve Kuruma iade edilir.

Nükleer Düzenleme Kanununda yapılan değişiklikle, nükleer konuyu taşıyan kişinin talebi, nükleer tesis işletmecisinin rızası ve Nükleer Düzenleme Kurumunun onay kararı üzerine taşıyıcının sorumlu tutulması mümkün hale geldi. Buna göre işletmeci, Kurumun uygun görmesi halinde, nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta veya garanti verme yükümlülüğünü taşıyıcıya devredebilecek. Sorumluluğu devralan taşıyıcı, düzenleme kapsamında işletmeci olarak sorumlu olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler